Niniejsza polityki prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania i wykorzystywania  danych osobowych osób odwiedzających serwisy lub korzystających z naszych usług w tym realizowanych przy wykorzystaniu technologii internetowych. Polityka określa w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzane są dane użytkowników, do jakich celów wykorzystywane są dane, komu są udostępniane i jak są chronione. Jednocześnie polityka prywatności stanowi realizację celu informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”).

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4.7 oraz art. 24  RODO jest spółka Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Krakowie. 

 

Dane kontaktowe Administratora Danych

Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod adresem Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp.j., ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. j. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod24@agileo.it

 

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka prywatności opiera się na następujących przepisach:

• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”

• ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

• ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)

• ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

 

Przetwarzanie danych

Jako przetwarzanie danych osobowych rozumie się operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie oraz niszczenie.

 

Zasady przetwarzania danych

Najważniejsze realizowane przez nas zasady:

Ø  Zasada minimalizacji danych - zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

Ø  Jasno określamy cele zbierania danych osobowych mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

Ø  Realizujemy prawo użytkownika do dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

Ø  Realizujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane.

Ø  Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych

Ø  Chronimy dane osobowe użytkownika przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

Ø  Udostępniamy dane innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ø  Realizujemy prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodleganiu decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 

Cel przetwarzania danych

Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO przetwarzane w jasno określonych celach oraz w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.

Dane, które mogą być dobrowolnie przekazywane przez użytkownika, wówczas są przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim użytkownik wyrazi na to zgodę, oraz w następujących celach:

- informowanie o treściach i usługach Spółki,

- realizacja odpowiedzi na zapytania klientów,

- badanie jakości obsługi,

- wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy,

- marketing produktów własnych oraz podmiotów trzecich,

- zarządzenie procesem sprzedaży i obsługi klienta,

Systemy informatyczne mogą ponadto zbierać dodatkowe informacje o użytkownikach i ich aktywności w celach statystycznych, poprawy jakości funkcjonowania serwisu oraz monitorowania nadużyć i nieprawidłowego działania. W ten sposób gromadzimy takie dane jak adresy IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, adresy domeny i strony internetowej wykorzystywanej w celu wejścia na stronę lub jej opuszczenia, informacje na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron niniejszej strony internetowej, godzinę, o której użytkownik wszedł na stronę, czas przebywania użytkownika na każdej z podstron, wewnętrzną analizę trasy oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Takie informacje, o ile to tylko możliwe staramy się gromadzić, wykorzystywać i konsolidować w pełni anonimowo.

W związku z powyższym informujemy Państwa, jako Osoby, których dane dotyczą, że zgodnie z art. 13 i 14 RODO będziemy przetwarzać wyżej wspomniane dane w celach o których mowa poniżej ręcznie w sposób tradycyjny oraz w sposób zautomatyzowany przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

 

Odbiorcy danych 

Dane mogą być przetwarzane przez pracowników i współpracowników Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. j., jako „osoby odpowiedzialne za przetwarzanie”, które na podstawie bezpośredniego upoważnienia ze strony Administratora lub Podmiotu przetwarzającego mają prawo przetwarzać dane osobowe zgodnie z art. 4.10 i 4.29 RODO. Dane mogą być również przetwarzane przez zaufane podmioty świadczące dla Spółki usługi techniczne i organizacyjne w oparciu o zawarte umowy powierzenia lub inne instrumenty prawne dopuszczone prawem UE. Administrator może ponadto udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji wykazanych i prawne uzasadnionych celów administratora lub strony trzeciej.

 

Zgoda na przetwarzanie danych

W przypadkach, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, nie jest związane z realizowaną dla Państwa umową lub usługą lub nie wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. j. lub stronę trzecią, zwracamy się do Państwa z zapytaniem o zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu. W każdym przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych do realizacji wykazanych celów, zgoda taka może zostać w dowolnym momencie odwołana.

 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych

Zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych we wskazanych celach. W takiej sytuacji dane osobowe nie będą już przetwarzane w wykazanym w sprzeciwie celu. Sprzeciw nie jest możliwy, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o wymów wynikający z przepisów prawa lub prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub stronę trzecią.

 

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Gromadzone i przetwarzane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do niezależnych dostawców usług informatycznych lub usług przechowywania danych, z uwzględnieniem przechowywania w chmurze. Dane są przekazywane wyłącznie zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz pod warunkiem zapewnienia właściwego zabezpieczenia danych oraz środków przekazu, na przykład na podstawie umowy o przekazie danych w oparciu o klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez administratorów danych w EOG administratorom danych i podmiotom przetwarzającym w systemach prawnych nieposiadających odpowiednich przepisów o ochronie danych lub w oparciu o porozumienia w sprawie ochrony prywatności (Privacy Shield) dotyczącego przekazywania danych osobowych przez podmioty w UE do podmiotów w Stanach Zjednoczonych lub równorzędnej umowy w innych systemach prawnych, lub przekazywanie danych do kraju, w przypadku, którego Komisja Europejska ustaliła, że prawnie przewidziany poziom ochrony danych w tym kraju jest odpowiedni, lub w przypadku, gdy konieczne jest zawarcie lub wykonanie umowy z stroną trzecią i dla celów takiej umowy przekazanie danych leży w interesie osoby, której dane dotyczą. W pozostałych przypadkach dopuszczalne jest ponadto przekazanie danych, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.

 

Profilowanie  danych

Administrator danych zakłada możliwość, że w celach marketingowych, w celach poprawy jakości usług oraz dostosowania ich do potrzeb użytkowników  będzie przetwarzać dane poprzez ich profilowanie zgodnie z definicją określoną w art. 4.1.4 RODO. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na  wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. Dane będące przedmiotem profilowania nie będą ujawniane oraz wykorzystywane w celach innych niż wskazane. Każda osoba, której dane przetwarzane są w celach profilowania ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec tej formy przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych z wyłączeniem profilowania i/lub dalszego przekazywania danych stronom trzecim, którym Administrator powierzy czynności w zakresie  profilowania.

 

Okres przetwarzania danych

Wszystkie dane osobowe są gromadzone w sposób zgodny z prawem, w wykazanych celach przy zachowaniu zasad niezbędności. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadą proporcjonalności w taki sposób, by umożliwić identyfikację osoby, której dane dotyczą, oraz do czasu zrealizowania celów przetwarzania.

 

Prawa Osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13.2.b i 13.2.d, art. 14.2.c i 14.2.e, art. 15, art. 18, art. 19 i art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; ma prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do sprostowania, usunięcie danych lub ograniczenie przetwarzania na wniosek Osoby, której dane dotyczą.

 

Wtyczki mediów społecznościowych

Nasze serwisy internetowe mogą zawierać wtyczki do niektórych platform mediów społecznościowych. Wtyczki mediów społecznościowych to specjalne narzędzia umożliwiające wbudowanie funkcji platform mediów społecznościowych bezpośrednio na stronie. Tego typu wtyczki oznaczone są odpowiednim logo każdej platformy mediów społecznościowych. W momencie odwiedzenia naszej strony i skorzystania z wtyczki informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio na platformę mediów społecznościowych, która je zapamiętuje i przetwarza. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat celów, rodzaju i metod gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez media społecznościowe oraz informacji na temat sposobu korzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy zapoznać się z polityką prywatności odpowiedniej platformy mediów społecznościowych.

 

Pliki cookie

Pliki cookie to pakiety informacyjne wysyłane przez serwer internetowy (np. stronę internetową) na przeglądarkę użytkownika, które są automatycznie przechowywane na komputerze użytkownika i są następnie automatycznie odsyłane na serwer, za każdym razem, gdy użytkownik otwiera przeglądarkę. Domyśle ustawienia prawie wszystkich przeglądarek internetowych automatycznie akceptują pliki cookie. nasze strony internetowe nie wykorzystują plików cookie, by przekazywać dane osobowe. Wykorzystanie sesyjnych plików cookie ogranicza się wyłącznie do transmisji danych identyfikacyjnych sesji koniecznych do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego korzystania ze strony. Wykorzystywane na tej stronie pliki cookie sesji unikają potrzeby stosowania innych technik informatycznych, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla prywatności użytkownika w czasie przeglądania strony, oraz nie pozwalają na pozyskiwanie danych osobowych użytkowników. Strona wykorzystuje także trwałe pliki cookie, które są przechowywane na dysku twardym komputera do czasu ich wygaśnięcia lub anulowania przez użytkownika/odwiedzającego. Poprzez zastosowanie trwałych plików cookie użytkownicy strony (lub inne osoby korzystające z tego samego komputera) są automatycznie rozpoznawani za każdym razem, gdy wchodzą na stronę. Użytkownik może ustawić przeglądarkę, tak by akceptowała/odrzucała wszystkie pliki cookie lub by za każdym razem, gdy proponowany jest plik cookie, na ekranie pojawiał się komunikat umożliwiający podjęcie decyzji o jego zaakceptowaniu lub odrzuceniu. W każdym momencie, wybierając najwyższy poziom ochrony, użytkownik może zmienić domyślne ustawienia i wyłączyć wszystkie pliki cookie lub częściowo lub całkowicie je zablokować.

 

Linki do niezależnych stron

Na naszych stronach internetowych mogą znajdować się dedykowane łącza, poprzez które można połączyć się bezpośrednio z innymi niezależnymi stronami. Administrator niniejszej strony nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki niezależne strony zarządzają danymi osobowymi oraz danymi uwierzytelniającymi przekazywanymi przez strony trzecie.

Śledź nas na Facebooku